תקנון אתר

תקנון אתר

 1. מבוא
  1. לקוח יקר, ברוך הבא לאתר האינטרנט של ADR STORE ('אדר סטור') (להלן: "האתר") מקבוצת ADR ו/או מי מטעמה. לכל שאלה ו/או בעיה ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-9529998.
  2. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והאמור בו יחול על כל משתמשי האתר.
  3. על המשתמש באתר לקרוא את התקנון בקפידה רבה טרם הגלישה באתר. המשך הגלישה מהווה הסכמת המשתמש להוראות התקנון.
  4. הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כלשהן באתר מהווה אישור של המשתמש כי הינו מסכים ומאשר את הוראות התקנון.
  5. על המשתמש להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש בכל פעם שהוא עושה שימוש באתר בשל שינויים שיתכנו בו.
  6. השימוש והפעילות באתר מהווה הסכם מחייב בין המשתמש (הלקוח) לבין חברת אדר יבוא ושיווק מוצרי פרזול בע"מ ח.פ 513873950 שכתובתה דוד רזיאל 1 ראשון לציון (להלן: "החברה") לתנאי השימוש באתר כפי שהם בעת הרלוונטית, לרבות מדיניות הפרטיות וזאת ללא כל הגבלה או הסתייגות.
  7. תנאי התקנון עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול הדעת של החברה ו/או מי מטעמה לרבות על דרך מחיקה ו/או הוספה על תנאי שימוש האתר וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך מראש או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאי התקנון יחייבו את המשתמש עם המשך השימוש באתר.
  8. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי התקנון, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר.
  9. באתר אדר סטור, רשאי לרכוש כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
  10. על אף האמור לעיל ולהלן, אתר אדר סטור שומר את הזכות שלא לאפשר למשתמש מכל סיבה שהיא, לרכוש מוצרים באמצעות האתר לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת (לרבות לאחר ביצועה והתשלום בגינה – ובלבד שיושב תשלום שבוצע – אם וככל ובוצע) כל זאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר ו/או החברה וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.
  11. המשתמש מתחייב כי לא ימכור מוצרים שרכש באתר 'אדר סטור' לצד ג' כלשהו.
 2. שימושים אסורים באתר
  1. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים ו/או בתמונות ו/או באיורים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בכל פרט אחר המתפרסם באתר.
  2. אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של אדר סטור, מכל סוג שהור.
  3. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, למכור, לשווק ולאחסן את תוכן האתר (לרבות חלק ממנו), תמונות (לרבות חלק מהן) וכו'.
  4. תוכן האתר לרבות-אך לא רק-התמונות שבו, מוגנים בדיני זכויות יוצרים וכל העתקה של אלו תחשב כהפרת זכויות יוצרים כמו גם הפרת ההסכם/התקנון.
 3. שעות הפעילות וביצוע הזמנות
  1. ההזמנה באתר אדר סטור אפשרית 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה אלא אם כן האתר מושבת-בין באופן יזום ובין באופן שאינו יזום.
  2. שעות פעילות שירות הלקוחות בימי חול, בימים א'-ה' 08:00-17:00 וימי ו' 08:00-12:00.
 4. אופן הרכישה באתר וביצוע תשלום
  1. האתר מאפשר רכישת מוצרים מבין המוצרים המופיעים באתר. התשלום יכול להיות מבוצע באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר בצורה מאובטחת (SSL). לחילופין ניתן לבצע את התשלום באמצעות טלפון 'אדר סטור' – לרבות החברה, שמספרו 03-9529998
  2. לאחר בחירת המוצר וביצוע ההזמנה, יקבל המשתמש אישור על כך במייל. אישור זה אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעה זו כדי לחייב את "אדר סטור" לספק את המוצרים שהוזמנו אלא מעיד שפרטי ההזמנות נקלטו במערכת.
  3. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שיתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
  4. בקשה של מזמין לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב – לאחר שבוצע התשלום, ככל שתאושר על ידי החברה – על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להתחייב בתשלום עמלה ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
  5. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצרים המוזמנים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו מכל סיבה שהיא, תהיה 'אדר סטור' או למי מטעמה האפשרות להודיע למזמין על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעי על פי בחירת האתר.  במקרה כאמור לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד האתר ו/או מי מטעמה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר משתמש על כל טענה כאמור ובלבד שאם בוצע תשלום על ידו, התשלום יושב לו.
   האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
  6. מחירי המוצרים אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחנות החברה וניתנים לשינוי מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעת החברה.
  7. מחירי המוצרים כוללים מע"מ.
  8. ט.ל.ח-במחירי מוצרים שנפלה בהם טעות בתום לב תהא החברה רשאית לבטל העסקה ולהשיב התמורה ששולמה ע"י המזמין ככל ששולמה.
 5. אספקת המוצרים
  1. אספקת המוצרים יבוצעו בתוך 14 ימי עסקים (כהגדרתם בסעיף 3.2 שלעיל) למען שרשם המזמין בפרטי ההזמנה.
  2. ככל ובעת מועד אספקת המוצרים למען המזמין לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען, 'אדר סטור' ואו מי מטעמה יתקשרו למזמין לקבלת אישורו להשארת המוצרים בדלת ביתו או עסקו או בכל מקום אחר הסמוך למענו.
  3. היה ו'אדר סטור' ו/או מי מטעמה לא יקבלו אישור המזמין להשארת המוצרים כאמור, יוחזר משלוח המוצרים ל'אדר סטור'. במקרה כאמור – על המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית והמזמין יישא בהוצאות המשלוח אספקה זו בתיאום עם 'אדר סטור'. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצעה על ידו.
  4. המזמין מסכים ומאשר כי עם הותרת המוצרים במען המזמין בהתאם לאמור בסעיפים 5.2 ו-5.3 שלעיל, האחריות בדבר המוצרים תהא של המזמין לבדו ובכל מקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר למוצרים, לא תהא למזמין כל טענה ו/או עילה ו/או תביעה כלפי 'אדר סטור' ו/או מי מטעמה.
  5. על המזמין לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
  6. "אדר סטור" לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין עקב איחור במועד אספקה או אספקת מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נובע מרשלנות של "אדר סטור" ו/או מי מטעמה.
 6. ביטול עסקת הרכישה והחזרת מוצרים
  1. המזמין רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן:"החוק").
  2. המזמין יהיה רשאי לבטל את העסקה עד 14 ימים מהיום שקיבל את הממכר או מיום קבלת תעודות משלוח או חשבונית, המאוחר מבניהם וזאת בכפוף לסעיף 6.5 שלהלן. המזמין יחזיר את הממכר באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי או סביר וכן בצירוף החשבונית המקורית.  
  3. לאחר בירור פניית המזמין לביטול ההזמנה, על המזמין להחזיר את המוצר למחסני 'אדר סטור' בכתובת שתינתן בשירות הלקוחות של 'אדר סטור'. לחילופין, ניתן יהיה לבקש שישלח שליח למען המזמין לאיסוף המוצר והחזרתו.
  4. עם השבת המוצרים למשרדי 'אדר סטור' יזוכה המזמין במחיר ששילם עבורם בניכוי דמי משלוח בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם.
  5. מוצרים שבוצעו בהזמנה מיוחדת ו/או מוצר בחיתוך או גוון וצבע מגוון או ריהוט שהורכב בבית המזמין ו/או חיבור הממכר לחשמל, גז או מים–לא ניתן להשיב.
  6. מוקד שירות הלקוחות של "אדר סטור" יתאם עם המזמין את ההחלפה או ההחזקה של המוצר ו/או את החיוב הכספי למזמין. בהתאם לעניין וככל שמתחייב עפ"י דין.
  7. "אדר סטור" תהא רשאית לשנות או לבטל את ההזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד ההספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום על ההזמנה.
   במקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם לשינוי ההזמנה.
  8. 'אדר סטור' שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל את עסקת הרכישה שביצע המשתמש, לרבות אך לא רק, במקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, המזמין מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ולא תיקן אותם, אם לפי דעת 'אדר סטור' בכוונת המזמין למכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג', בכל מקרה אשר מחמת 'כוח עליון' או מצב חירום מדיני אין באפשרות 'אדר סטור' לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות. בנסיבות כאמור תהא רשאית 'אדר סטור' לבטל את העסקה. במקרה כאמור – 'אדר סטור' לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה בכל נזק ישיר/עקיף/תוצאתי או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר.
 7. אחריות מוצרים
  1. תשומת לב המשתמש כי לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. כל התמונות המתפרסמות באתר הינן להמחשה בלבד והבדל גוונים לא יהווה עילה לביטול העסקה.
  2. 'אדר סטור' לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור למוצרים שירכשו באתר.
  3. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אחריות "אדר סטור" תהיה מוגבלת עד לגובה עלות המוצר ובכל מקרה לא תהא אחריות לנזק עקיף.
  4. "אדר סטור" אינה אחראית על מוצרים שהותקנו ו/או הורכבו ו/או נעשה בהם שינוי ע"י הלקוח (לרבות מי מטעמו).
  5. המשתמש ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל'אדר סטור' בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכו'.
  6. 'אדר סטור' רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד 'אדר סטור' להודיע על העברה כאמור.